Feeding Medical parts – The valve body

Feeding Medical parts – The valve body
מערכת הזנה לגופי ברזים רפואיים.